เกี่ยวกับเพจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการพัฒนาและมีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดนโยบายและแผนงานในการสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรบูรณาการศักยภาพ ขีดความสามารถ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก และส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยสู่ความเป็นสากล เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาไทยสู่สังคมไทยและสังคมโลก

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานตามภาระกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เห็นถึงความสำคัญในการที่จะดำเนินงานตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อข้อมูลศิลปวัฒนธรรมขึ้นมา โดยระบบดังกล่าวสามารถเก็บรวบรวม เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมที่สนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ของสำนักคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและมีระบบการประเมินความพึงพอใจเพื่อการปรับปรุง และแก้ไขกระบวนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อการส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมที่สนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมอาเชียนของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>