«

»

Jul 10

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

DSC_0058

การถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ  ในอดีตนั้นความเจริญทางเทคโนโลยีนั้นยังไม่มีให้เห็นเหมือนดังเช่นปัจจุบัน  การดำเนินชีวิตต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงสว่างก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และหมู่ดาวต่างๆ บน ท้องฟ้า  การหุงหาอาหารก็อาศัยเศษไม้ใบหญ้ามาเป็นเชื้อเพลิงประกอบการปรุงอาหารรับประทาน ในยามค่ำคืนก็ก่อหรือสุมไฟให้เกิดแสงสว่าง   เพื่อป้องกันสัตว์ร้าย   และใช้ควันไล่แมลงต่างๆ  เพื่อให้เกิดความอบอุ่นแก่คนและสัตว์ นอกจากนี้ก็เพื่อที่จะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวก ไฟหรือเชื้อเพลิงเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการดำเนินชีวิต ในอดีตยามค่ำคืนที่พระภิกษุสามเณรจะสวดมนต์หรือท่องตำรับตำรา ก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากคบ ตะเกียง และเทียนไข ซึ่งสิ่งดังกล่าว ค่อนข้างที่จะหายาก ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเรี่ยไร่ขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธามาหล่อเป็นเทียนและนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดนั้นๆ และก็มีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นการให้แสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงค์ให้แก่ผู้ถวาย มีภูมิปัญญาที่เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์และน่าจะมีความสอดคล้องกับที่ว่า “แสงเทียนส่องทาง แสงธรรมส่องปัญญา”

เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษา             ตามประเพณี พุทธบัญญัติของพุทธศาสนา พระสงฆ์ต้องอธิษฐานอยู่จำพรรษาภายในวัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน และเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนาน ที่เรียกกันว่า การถวายเทียนพรรษา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “ทำบุญถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดวิมุตยาราม ถ.จรัญสนิทวงศ์ 98 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและเป็นหนทางหนึ่งที่จะน้อมนำจิตใจของบุคคลให้เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>