«

»

Dec 24

กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่สำนักคอมฯ ประจำปี 2559

mix4เนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดกิจกรรมทำบุญและงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักคอมฯ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ด้วยสโลแกนเก๋ๆ ที่แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว่า “WE ARE ICIT “ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องเพื่อนร่วมงาน และเป็นเสมือนรางวัลให้ผ่อนคลายกายใจที่ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ร่วมกันมาด้วยดีตลอดทั้งปี ^_________^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>