«

»

Aug 05

กิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปี 2559

mix3วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ถือเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งที่สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งเริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2539 และในวาระนี้ยังได้ถือโอกาสเปิดศูนย์บริการ IT Clinic  อย่างเป็นทางการด้วย โดยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้มาร่วมทำบุญ และให้เกียรติร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงานโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมแสดงความยินดีในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะตามวิสัยทัศน์ของสำนักคอมพิวเตอร์ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>