«

»

Aug 07

กิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปี 2558

เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นวันครบรอบวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางหน่วยงานจึงจัดให้มีพิธีกราบสักการะบูชาหลวงพ่อสิงห์ และอนุสาวรีย์สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมด้วยการทำบุญถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

ประวัติความเป็นมาของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

เนื่องจากความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ และความจำเป็นในการมีหน่วยงานกลางให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปี พ.ศ. 2526 สถาบัน จึงได้ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนางานคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อศึกษาความต้องการด้านคอมพิวเตอร์และจัดทำแผนการจัดหาคอมพิวเตอร์มาให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

พ.ศ. 2527 – 2534 ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ จากรัฐบาลเยอรมัน มูลค่าประมาณ 8.4 ล้านบาท รวมทั้งดำเนินการจัดหาไมโครคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบให้จัดหาระบบมินิคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานบริหาร

พ.ศ. 2535 – 2538 ได้รับอนุมัติให้ติดตั้งระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารทุกอาคารเข้าด้วยกันเป็น Campus Network และได้เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการประมาณต้นปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่า “ประดู่แดงเน็ต”  และได้รับความช่วยเหลือจาก NECTEC เพื่อร่วมโครงการเครือข่ายไทยสารและอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการสื่อสารระหว่างสถาบัน กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศและหน่วยงานต่างๆ ในระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนา ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ มาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยทางด้าน CAD/CAM/CAE/CAI

พ.ศ. 2539 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2539 ให้จัดตั้ง “สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” ขึ้นในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อให้เป็นแหล่งในการให้บริการทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนแก่หน่วยงานภายในของสถาบัน  รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางจัดเก็บ ปรับปรุง และรักษาข้อมูลสำหรับการบริหารและการเรียนการสอนของสถาบัน ตลอดจนฝึกอบรม วิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงใช้วันที่ 7 สิงหาคม 2539 เป็นวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

พ.ศ. 2548 ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณ (งบกลาง) วงเงิน 6 ล้านบาท ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมอาคารทั่วทั้งสถาบัน เพื่อให้บริการนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้งกรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตปราจีนบุรี

พ.ศ. 2550  สถาบันได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ

พ.ศ. 2551  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2551 ได้แบ่งหน่วยงานภายในสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ออกเป็น 4 หน่วยงาน

พ.ศ. 2555  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ได้จัดตั้งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี

พ.ศ. 2556  ได้รับรองมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในขอบข่ายงาน 6 บริการ ได้แก่ การให้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน  การให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน  การให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  การให้บริการข้อมูล  การให้บริการห้องเรียนและห้องอบรม  และการให้บริการอบรม

พ.ศ. 2557  ได้รับรองมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 เพิ่มเติมอีก 2 บริการ ได้แก่ การให้บริการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มีการแบ่งหน่วยงานภายใน ออกเป็น 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
  • ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
  • ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย
  • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี

สถานที่ตั้ง

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ กรุงเทพมหานคร

ชั้น 3, 4 และ 5 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ชั้น 3 จัดพื้นที่สำหรับห้องบริการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาโดยแบ่งเป็น ห้องบริการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง ห้องบริการ Wireless จำนวน 1 ห้อง ห้องบริการสำหรับศึกษาด้วยตนเอง จำนวน 1 ห้อง

ชั้น 4 จัดพื้นที่สำหรับรองรับการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์  จำนวน 3 ห้อง และบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรมจำนวน 1 ห้อง อีกทั้งมีห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย และห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชั้น 5 จัดพื้นที่สำหรับห้องทำงานของฝ่ายบริหาร สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ชั้น 6 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

ชั้น 6 จัดพื้นที่สำหรับรองรับการเรียนการสอนและการบริการกับนักศึกษา จำนวน 3 ห้อง และ
ห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง ห้องประชุมทางไกล จำนวน 1 ห้อง และห้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ห้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>