Monthly Archive: July 2016

Image

ภาพกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559

DSC_0020 DSC_0046 DSC_0051 DSC_0067 DSC_0098

Jul 14

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559

วันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษา (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน, “จำ” แปลว่า พักอยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ทุกกรณี[1] การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา (ข้อมูลจากวิกิพีเดีย) ดังนั้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นี้ ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนและของบริวาณที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษาประจำปี 2559 ณ.วัดวิมุตยาราม  เพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนาให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรืองสืบไป