Monthly Archive: July 2015

Jul 23

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาพร้อมด้วยหลอดไฟฟ้าและเครื่องบริวารทั้งหลายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ. วัดวิมุตยาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร การถวายเทียนพรรษา โดยปกติจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป