Category Archive: กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

Apr 11

กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์

Picture 050

สงกรานต์ แปลว่า “ก้าวขึ้น” “ย่างขึ้น” นั้น หมายถึง การที่ดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีใหม่ อันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่เรียกว่าสงกรานต์เดือน แต่เมื่อครบ 12 เดือนแล้วย่างขึ้นราศีเมษจัดเป็นสงกรานต์ปีถือว่าเป็น วันขึ้นปีใหม่ทางสุริยคติในทางโหราศาสตร์ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามโดดเด่น และฝังลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทยมาช้านาน แม้กระทั่งชาวต่างประเทศก็ให้ความสนใจและรู้จักประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี มีการทำความสะอาดบ้านเรือน ทำบุญให้ทาน สรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ่ และเล่นสาดน้ำ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “ประเพณีสงกรานต์” ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ

Dec 25

กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

Picture 066

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรที่ได้ร่วมกันทำงานพัฒนา สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มาด้วยดีตลอดปี 2556 และเพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้มีโอกาสร่วมกันอวยพรปีใหม่ และพบปะพูดคุยเชื่อมความสัมพันธ์พบปะสังสรรค์ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

» Newer posts