Cultural

Author's details

Date registered: September 4, 2014

Latest posts

  1. ประเพณีลอยกระทง — November 14, 2016
  2. เรือของชาวสยาม — October 15, 2016
  3. เครื่องเบญจรงค์ — September 15, 2016
  4. ภาพกิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาสำนักคอมฯ ประจำปี 2559 — August 5, 2016
  5. กิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปี 2559 — August 5, 2016

Author's posts listings

Image

ภาพกิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาสำนักฯ

DSC_0119 DSC_0198 DSC_0162 DSC_0170 DSC_0135 DSC_0289 DSC_0083 DSC_0134 DSC_0079

Aug 07

กิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ โดยจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแด่บุคลากรตามแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สำนักคอมพิวเตอร์ฯ (7 สิงหาคม) และให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และร่วมรับประทานอาหาร โดยพร้อมเพรียงกัน

Image

ภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษา

DSC_0058 DSC_0065 DSC_0076 DSC_0109

Jul 10

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

DSC_0058

การถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ  ในอดีตนั้นความเจริญทางเทคโนโลยีนั้นยังไม่มีให้เห็นเหมือนดังเช่นปัจจุบัน  การดำเนินชีวิตต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงสว่างก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และหมู่ดาวต่างๆ บน ท้องฟ้า  การหุงหาอาหารก็อาศัยเศษไม้ใบหญ้ามาเป็นเชื้อเพลิงประกอบการปรุงอาหารรับประทาน ในยามค่ำคืนก็ก่อหรือสุมไฟให้เกิดแสงสว่าง   เพื่อป้องกันสัตว์ร้าย   และใช้ควันไล่แมลงต่างๆ  เพื่อให้เกิดความอบอุ่นแก่คนและสัตว์ นอกจากนี้ก็เพื่อที่จะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวก ไฟหรือเชื้อเพลิงเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการดำเนินชีวิต ในอดีตยามค่ำคืนที่พระภิกษุสามเณรจะสวดมนต์หรือท่องตำรับตำรา ก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากคบ ตะเกียง และเทียนไข ซึ่งสิ่งดังกล่าว ค่อนข้างที่จะหายาก ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเรี่ยไร่ขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธามาหล่อเป็นเทียนและนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดนั้นๆ และก็มีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นการให้แสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงค์ให้แก่ผู้ถวาย มีภูมิปัญญาที่เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์และน่าจะมีความสอดคล้องกับที่ว่า “แสงเทียนส่องทาง แสงธรรมส่องปัญญา” เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษา             ตามประเพณี พุทธบัญญัติของพุทธศาสนา พระสงฆ์ต้องอธิษฐานอยู่จำพรรษาภายในวัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน และเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนาน ที่เรียกกันว่า การถวายเทียนพรรษา สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “ทำบุญถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ …

Continue reading »

Apr 11

กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์

Picture 050

สงกรานต์ แปลว่า “ก้าวขึ้น” “ย่างขึ้น” นั้น หมายถึง การที่ดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีใหม่ อันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่เรียกว่าสงกรานต์เดือน แต่เมื่อครบ 12 เดือนแล้วย่างขึ้นราศีเมษจัดเป็นสงกรานต์ปีถือว่าเป็น วันขึ้นปีใหม่ทางสุริยคติในทางโหราศาสตร์ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามโดดเด่น และฝังลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทยมาช้านาน แม้กระทั่งชาวต่างประเทศก็ให้ความสนใจและรู้จักประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี มีการทำความสะอาดบ้านเรือน ทำบุญให้ทาน สรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ่ และเล่นสาดน้ำ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “ประเพณีสงกรานต์” ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ

Image

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์

Picture 163Picture 048Picture 054Picture 058Picture 062Picture 102Picture 133Picture 158Picture 159

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

ภาพกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

Picture 037 Picture 184 Picture 066 Picture 161 Picture 205 Picture 194 Picture 334 Picture 255 Picture 257

Dec 25

กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

Picture 066

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรที่ได้ร่วมกันทำงานพัฒนา สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มาด้วยดีตลอดปี 2556 และเพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้มีโอกาสร่วมกันอวยพรปีใหม่ และพบปะพูดคุยเชื่อมความสัมพันธ์พบปะสังสรรค์ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

» Newer posts