Cultural

Author's details

Date registered: September 4, 2014

Latest posts

  1. ประเพณีลอยกระทง — November 14, 2016
  2. เรือของชาวสยาม — October 15, 2016
  3. เครื่องเบญจรงค์ — September 15, 2016
  4. ภาพกิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาสำนักคอมฯ ประจำปี 2559 — August 5, 2016
  5. กิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปี 2559 — August 5, 2016

Author's posts listings

Dec 24

กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่สำนักคอมฯ ประจำปี 2559

เนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดกิจกรรมทำบุญและงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักคอมฯ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ด้วยสโลแกนเก๋ๆ ที่แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว่า “WE ARE ICIT “ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องเพื่อนร่วมงาน และเป็นเสมือนรางวัลให้ผ่อนคลายกายใจที่ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ร่วมกันมาด้วยดีตลอดทั้งปี ^_________^

Aug 07

กิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปี 2558

เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นวันครบรอบวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางหน่วยงานจึงจัดให้มีพิธีกราบสักการะบูชาหลวงพ่อสิงห์ และอนุสาวรีย์สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมด้วยการทำบุญถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป ประวัติความเป็นมาของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เนื่องจากความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ และความจำเป็นในการมีหน่วยงานกลางให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปี พ.ศ. 2526 สถาบัน จึงได้ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนางานคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อศึกษาความต้องการด้านคอมพิวเตอร์และจัดทำแผนการจัดหาคอมพิวเตอร์มาให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2527 – 2534 ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ จากรัฐบาลเยอรมัน มูลค่าประมาณ 8.4 ล้านบาท รวมทั้งดำเนินการจัดหาไมโครคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบให้จัดหาระบบมินิคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานบริหาร พ.ศ. 2535 – 2538 ได้รับอนุมัติให้ติดตั้งระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารทุกอาคารเข้าด้วยกันเป็น Campus Network และได้เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการประมาณต้นปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่า “ประดู่แดงเน็ต”  และได้รับความช่วยเหลือจาก …

Continue reading »

Jul 23

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาพร้อมด้วยหลอดไฟฟ้าและเครื่องบริวารทั้งหลายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ. วัดวิมุตยาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร การถวายเทียนพรรษา โดยปกติจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป  

Apr 09

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2558

IMG_6244

 เพื่อเป็นการอนุลักษณ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2558 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารโดยพร้อมเพรียงกัน เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็น ถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ปัจจุบันสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๓,๑๔,และ๑๕ เมษายนของทุกปี ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน เพื่อให้ประชาชนที่ทำงานในต่างท้องที่ได้กลับไปยังถิ่นฐานของตน เพื่อร่วมทำบุญ เยี่ยมเยียนบุพการีและสนุกสนานกับครอบครัว เพื่อนฝูง ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่ของไทย ในสมัยโบราณ ไทยเราถือเอา วันแรม ๑ ค่ำ เดือนอ้าย เป็น วันขึ้นปีใหม่ ซึ่งคนสมัยก่อนจะถือว่าฤดูเหมันต์ (ฤดูหนาว) เป็นการเริ่มต้นปี ซึ่งจะตกอยู่ราวปลายเดือนพฤศจิกายน หรือธันวาคม ต่อมาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ ซึ่งมีรากเหง้ามาจากการสังเกตธรรมชาติและฤดูการผลิต วันปีใหม่จึงเปลี่ยนเป็น วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ หรือประมาณเดือนเมษายน อันเป็นการนับปีใหม่ตามเกณฑ์จุลศักราชโดยถือเอาวันมหาสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ ครั้นในปี พ.ศ.๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กำหนดให้วันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นการนับทางสุริยคติแทน จวบจนกระทั่งปี …

Continue reading »

Jan 16

จิตกรรมวัดภูมินทร์

“ภาพจิตกรรมวัดภูมินทร์” วัดภูมินทร์เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง อยู่ในตัวเมืองน่าน สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2139 มีลักษณะเด่นเห็นได้ชัด คือ พระอุโบสถมีบันไดนาคด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้ดูเหมือนพญานาคสองตัวเลื้อยขนาบอยู่ ทางสถาปัตยกรรมถือว่าเป็นพระอุโบสถและพระวิหารในหลังเดียวกัน เป็นรูปสี่เหลี่ยม เรียกว่าทรงจตุรมุข มีจั่วสี่ด้าน เหมือนกับไม่มีด้านใดเป็นด้านหน้า ด้านหลัง ภายในยังมีพระประธานปางมารวิชัย 4 องค์ หันหลังชนกัน ปัจจุบันมีการสร้างองค์พระจำลองให้ปิดทอง วัดนี้เคยมีรูปอยู่บนธนบัตรใบละ 1 บาท ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮูปแต้มไทลื้อ จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารมีลักษณะแปลกแตกต่างไปจากวิหารอื่นๆ เนื่องจากบอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คน ไม่ใช่เล่าเฉพาะเรื่องชาดก และการแต่งกายก็วาดตามแบบพื้นเมือง ไม่ได้วาดอย่างตัวละคร คติโดยทั่วไปเป็นตามแบบชาวไทลื้อ มีการอยู่ข่วงที่พ่อแม่ให้หนุ่มสาวได้พบกันในช่วงที่ปั่นฝ้ายที่ชานบ้าน ผู้เขียนภาพฝาผนังในวัดภูมินทร์นั้นเป็นคนเดียวกับที่เขียนภาพในวัดหนองบัว นั่นคือ หนานบัวผัน เป็นชาวไทลื้อ เขียนขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2410-2431 จึงไม่น่าแปลกใจที่ภาพฝาผนังทั้งสองวัดจึงมีคติไปทางเดียวกัน และฝีมือก็เทียบเคียงกันได้ ทั้งนี้มีภาพร่างในปั๊บสา (สมุดไทย) ที่วัดหนองบัวด้วย ผ้าทอในฮูปแต้ม ขอใช้คำว่าฮูปแต้ม จะได้บรรยากาศพื้นเมือง อย่างไรก็ตาม คำว่า “จิตรกรรมฝาผนัง” คงจะทับมาจากคำว่า mural ในภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันติดปากทั่วไป   ภาพที่แสดงอยู่นี้ เป็นจิตรกรรมฝาผนังด้านตะวันออก …

Continue reading »

Image

ภาพกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558

IMG_6172 IMG_6165 IMG_6214 IMG_6223 IMG_6288 IMG_6231 IMG_6270 IMG_6277 IMG_6593

Dec 29

กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่สำนักฯ ประจำปี 2558

IMG_6172

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรที่ได้ร่วมกันทำงานพัฒนา สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มาด้วยดีตลอดปี 2557 และเพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้มีโอกาสร่วมกันอวยพรปีใหม่ และพบปะพูดคุยเชื่อมความสัมพันธ์พบปะสังสรรค์ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

Sep 12

สีสันประเพณี

 “งานแห่กระธูป”   ประเพณีโฮมบุญออกพรรษาแห่งเดือนตุลาคม ในช่วงออกพรรษา ชาวพุทธมักมีความเชื่อที่จะถวายการสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จากการเทศน์โปรดพุทธมารดา ในกาลนี้ ชาว อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ จะทำต้นกระธูปด้วยการนำธูปไปพันด้วยกระดาษสีให้เป็นลวดลายต่างๆ แล้วประกอบเป็นต้นไปร่วมสมโภชน์ยังวัดต่างๆ เพื่อเป็นพุทธบูชา กระธูป ถือเป็นสัญลักษณ์แทนต้นหว้า ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชมพูทวีป มีบันทึกไว้ในหนังสือฎีกาพระมาลัยสูตร ความว่า ลักษณะของต้นธูปมีความยาวประมาณ 50 โยชน์ มีกิ่งใหญ่ 4 กิ่ง แผ่ออกไปใน 4 ทิศทาง กว้างเป็นปริมณฑลได้ 100 โยชน์ หมายถึงพระพุทธศาสนานี้เป็นร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เปรียบว่าต้นธูปนี้ จุดแล้วย่อมส่งกลิ่นหอมฟุ้งขจรขจายไปยังทิศต่างๆ เป็นที่ชื่นใจแก่มนุษย์ทั้งปวงที่ได้สัมผัส เกิดปีติ และความสุขความเบิกบาน (เรื่องจาก : หนังสือหนีกรุงไปปรุงฝัน)

Sep 08

วัฒนธรรมอาหาร

“ไข่ครอบ” เนื่องจากหลายวันก่อนได้อ่านบทความจาก KHRUA Magazine แล้วเจออาหารหน้าตาแปลกๆ นี้เห็นว่าน่าสนใจดีเลยขอคัดลอกเนื้อหาบางส่วนมาเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรมอาหารให้กับเพื่อนๆ เป็นการแชร์กันนะจ๊ะ ชายฝั่งทางทิศตะวันออกของทะเลสาบสงขลา คือ บ้านเกิดของวัฒนธรรมไข่ครอบ แผ่นดินที่มีลักษณะเหมือนแหลมนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาบสมุทรสทิงพระ ไข่ครอบ เป็นวัฒนธรรมอาหารที่เกินขึ้นมาบนคาบสมุทรแห่งนี้คู่กับอาชีพประมงพื้นบ้าน เนื่องจากอวนสมัยก่อนทำจากด้ายดิบเมื่อถูกน้ำเค้มบ่อยๆ เส้นด้ายจะเริ่มพอง ทำให้อวนจมน้ำช้า ดักปลาได้น้อย และขาดง่าย ชาวบ้านจึงนำไข่ขาวมาผสมกับน้ำเล็กน้อย นำอวนด้ายดิบลงชุบแล้วนำไปนึ่งด้วยน้ำเดือดจัดประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งสนิท อวนจะเหนียวและทนทานขึ้น ไข่แดงปริมาณมากที่ถูกแยกไว้ในการย้อมอวนแต่ละครั้ง ชาวบ้านจะนำมาแปรรูปเพื่อเก็บไว้กิน โดยนำเปลือกไข่มาตัดแต่งจนขอบเรียบ กรอกไข่แดง 2 ฟองกลับลงไป นำเกลือทะเลป่นผสมน้ำคนอย่าให้ละลายหมด ตักน้ำเกลือนั้นหยอดลงในไข่แต่ละฟองโดยให้มีผลึกเกลือเกลื่อนอยู่บนผิวหน้าไข่แดงด้วย พักไข่ไว้ประมาณ 5 ชั่วโมง นำไปนึ่งบนน้ำเดือดประมาณ 7 นาที ไข่แดงจะมันเหนียวพอดี กินเคียงได้ดีกับแกงคั่วทุกชนิด  (ภาพจาก : pantip.com เรื่องจาก : คุณญดา ศรีเงินยวง)

Aug 08

เมืองไทยไม่ไร้ราก

“หุ่นไทย…หัวใจไทย ”  หุ่นหลวง และ หุ่นวังหน้า เป็นหุ่นไทยแท้ที่มีการกล่าวถึงในบันทึกของบาทหลวงผู้มาเยือนเมืองสยามในสมัยพระนารายณ์เมื่อราว 300 ปีก่อน เป็นหลักฐานยืนยันว่าการแสดงหุ่นแบบนี้มีอยู่จริง มีตัวข้าราชการรับผิดชอบ เป็นหุ่นที่มีการชักสายเป็นกลไกภายใน เมื่อเวลาล่วงมาถึงแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ภาพการเล่นหุ่นก็มีบันทึกอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังว่ามีการเล่นกันในงานพระราชทานเพลิงศพ เช่น ภาพวาดในวัดราชนัดดา วัดขรัวอินโข่ง วัดพระแก้ว หรือภาพราชพิธีที่แสดงให้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 5 เสด็จทอดพระเนตรการเล่นหุ่น นอกจากนี้ก็ยังมีเล่นในงานกงสุลงานสถานทูต (เรื่องจาก : หนังสือหนีกรุงไปปรุงฝัน)

Older posts «

» Newer posts