ประเพณีลอยกระทง

ลอยกระทง“ประเพณีลอยกระทง”  เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี อันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงและอากาศเริ่มเย็นลง ตามพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานขึ้น ซึ่งคนทั่วไปนิยมทำตามสืบต่อมา นอกจากนั้นในศิลาจารึกหลักที่ 1 ยังได้กล่าวถึง งานเผาเทียน เล่นไฟ ของกรุงสุโขทัยไว้ด้วยว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้ผู้รู้ทั้งหลายสันนิษฐานต้องตรงกันว่า งานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

ประวัติวันลอยกระทง

นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดทำกระทงรูปดอกบัว และรูปต่างๆถวาย พระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้ำไหล ในหนังสือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า “แต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน”

ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการทำกระทงขนาดใหญ่และสวยงาม ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า “ครั้นมาถึงเดือน 12 ขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ แรมค่ำหนึ่งพิธีจองเปรียงนั้น เดิมได้โปรดให้ขอแรง พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และข้าราชการที่มีกำลังพาหนะมาทำกระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็นถังบ้าง ทำเป็นแพหยวกบ้าง กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอก ทำประกวดประขันกันต่างๆ ทำอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และทำเป็นกระจาดชั้นๆบ้าง วิจิตรไปด้วยเครื่องสด คนทำก็นับร้อย คิดในการลงทุนทำกระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง”

(เรื่องจาก : SNOOK GURU)

(ภาพจาก : Internet)

เรือของชาวสยาม

เรือสยาม“เรือของชาวสยาม”

ชาวสยามในที่นี้หมายถึงคนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ราบลุ่มในภาคกลางประเทศไทย ซึ่งเป็นภูมิประเทศที่ราบลุ่มเต็มไปด้วย หนอง คลอง บึง น้ำท่วมนานหลายเดือนในแต่ละรอบปี เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นอุปสรรคของการมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งเป็นชุมชนเมือง แต่ชาวสยามเลือกมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ในลักษณะนี้และใช้ความชาญฉลาดปรับปรุงอุปสรรคนั้นให้มาเป็นประโยชน์ในการมีชีวิต รวมทั้งปรับตัวให้มีความสุขกับสิ่งแวดล้อมแบบนั้น กลายเป็นคนเมืองน้ำ พัฒนาสร้างสรรค์ชุมชนคนเมืองน้ำใหญ่น้อยขึ้นมากมาย และเมื่อราว ๒-๓ ศตวรรษก่อน ชุมชนคนเมืองน้ำของชาวสยามบางแห่งมีขนาดใหญ่ระดับมหานครมีประชากรอาศัยนับแสนคน เช่นพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร เรื่องนี้เป็นหลักฐานของภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของชาวสยาม และเป็นเหตุผลสำคัญที่พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในฐานะเป็นชุมชนคนเมืองน้ำที่น่าศึกษาของโลก
ชุมชนคนเมืองน้ำต้องมีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ เช่น สร้างบ้านเรือนลอยน้ำอยู่บนน้ำ (เรือนแพ) ขุดคลองเล็กคลองน้อยเชื่อมต่อกันใช้เป็นทางสัญจรแทนถนน ใช้เรือค้าขายรวมตัวกันเป็นตลาดน้ำ สร้างสรรค์เรือรูปแบบต่างๆ ขึ้น มีวัฒนธรรมและการบันเทิงพันพัวกับสายน้ำที่อยู่รอบๆ ตัว เช่น ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค การแข่งเรือประเพณีลอยกระทง และเรื่องอาหารการกินต่างๆ ที่หาได้จากทุ่งและลำน้ำ
ว่ากันด้วยเรื่องการสร้างสรรค์เรือขึ้นใช้ของชาวสยามคนเมืองน้ำ
เส้นทางน้ำในภาคกลางประเทศไทยมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรวมทั้งขุดขึ้นโดยมนุษย์ มีหลักฐานว่าการขุดคลองเชื่อมโยงต่อกันในภาคกลางประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งต้นสมัยอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคลองลัดแม่น้ำ ทำให้เส้นทางน้ำของภาคกลางประเทศไทยเชื่อมโยงต่อกันได้เป็นตารางคล้ายใยแมงมุม เรือจึงเป็นพาหนะสำคัญในกิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้ลำเลียงสินค้า ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้เดินทางติดต่อ ใช้ประกอบพิธี ใช้ทำสงคราม  ใช้ในพิธีกรรมและพิธีการต่างๆ เป็นต้น การสร้างสรรค์เรือจึงต้องสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับภารกิจต่างๆ ตามไปด้วย เช่น เรื่อเพื่อใช้ติดต่อค้าขายก็ต้องมีขนาดใหญ่ ท้องเรือกว้างใช้สำหรับบรรทุกสินค้า ส่วนเรือที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือ เรือขนาดเล็กใช้พายไปมาได้เร็วว่องไว ส่วนเรือที่ใช้ในราชสำนักหรือสำหรับชนชั้นสูงก็ต้องสวยงามมากขึ้นไปอีก ด้วยการสลักลวดลายปิดทองประดับกระจกเป็นต้น อีกทั้งยังมีเหตุผลอื่นที่ทำให้การสร้างสรรค์เรือมีรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น แต่เดิมนิยมใช้เรือที่ขุดจากซุงไม้ขนาดต่างๆ แต่เมื่อได้เห็นเทคนิคการสร้างสรรค์เรือจากโลกภายนอก โดยเฉพาะจากชาวจีนและชาวตะวันตกด้วยการนำแผ่นไม้มาประกอบกันคือ เรือต่อ ทำให้ท้องเรือมีขนาดกว้างใหญ่มากกว่าเรือขุด บรรทุกคนและสินค้าได้มากขึ้น จึงนำเทคนิคนั้นมาปรับใช้ให้เป็นเรืองของตน
(เรื่องจาก : หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ )
(ภาพจาก : ภาพวาดรูปเรือหลวงครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏอยู่ในหนังสือที่ราชทูตฝรั่งเศสคือ ม.เดอ ลาลูแบร์บันทึกไว้
คือ Du Royaume de Siam เมื่อครั้งเดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐ รูปจากหนังสือ Du Royaume de Siam โดย S. de La Loubère 1691)

เครื่องเบญจรงค์

เครื่องเบญจรงค์“เครื่องเบญจรงค์”

เครื่องเบญจรงค์ เป็นเครื่องปั้นเคลือบที่ เขียนลายโดยวิธีลงยา (enamel) เป็นงานที่เกิดขึ้น ในประเทศจีน เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ใน รัชสมัยจักรพรรดิซวนเต๊อะ (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๖๙-๑๙๗๘) ราชวงศ์หมิง มีการผลิตครั้งแรกในแคว้นกังไซ มณฑลเจียงซี (ที่ไทยเรียกว่า กังไส) และพัฒนาต่อมาจนเป็นที่นิยมอย่างมากในรัชสมัยจักรพรรดิเฉิงฮั่ว (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๐๘-๒๐๓๐) การเขียนลาย โดยวิธีลงยาดังกล่าว ใช้สีตั้งแต่ ๓ สีขึ้นไป มีชื่อเรียกในภาษาจีนต่างๆ กัน ส่วนที่เรียกว่า เบญจรงค์ เป็นการเรียกตามแบบไทย ในความหมายตามคำเรียกหมายถึง การเขียนลวดลายลงบนงานที่ผลิตด้วยสี ๕ สี โดยทั่วไปเป็นสีดำ สีขาว สีเหลือง สีแดง และสีเขียว (หรือสีคราม) ในรัชสมัยจักรพรรดิวั่นลี่ (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๑๖ -๒๑๖๒) มีการผลิตเครื่องเคลือบแบบเบญจรงค์มากที่สุด การผลิตทำติดต่อมาถึงสมัยราชวงศ์ชิง (ปกครองประเทศจีนระหว่าง พ.ศ. ๒๑๘๗-๒๔๕๔)

ความสวยงามของเครื่องเคลือบเบญจรงค์ ทำให้เป็นที่ต้องการของคนไทย จึงมีผู้สั่งทำ เครื่องเคลือบชนิดนี้จากจีน โดยกำหนดรูป ภาชนะเป็นแบบไทย เขียนลายเป็นตัวอย่างลงบน ภาชนะแบบต่างๆ ส่งเป็นตัวอย่างให้ช่างจีนเขียน ลวดลาย กำหนดสีตามความนิยมของคนไทย เครื่องเคลือบเบญจรงค์ที่ทำจากจีน จึงให้ความ รู้สึกในความเป็นของไทย ยิ่งกว่าเครื่องเคลือบจีน ชนิดอื่นๆ แต่ช่างจีนซึ่งไม่คุ้นเคยกับลวดลายแบบ ไทย การเขียนจึงไม่เป็นไปตามแบบที่ต้องการ แม้กระนั้นก็ยังเป็นที่นิยมของคนไทยในสมัยนั้น

เครื่องเบญจรงค์ชนิดที่มีความละเอียด มีความประณีตในการผลิต น่าจะสั่งเข้ามา เพื่อใช้ในราชสำนัก หรือเจ้านายข้าราชการชั้นสูง มักผลิตจากแหล่งจิ่งเต๋อเจิ้น ใกล้เมืองหลวงจีน เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียง และมีฝีมือดี ส่วนชนิดที่รองลงมา มักสั่งทำจากแหล่งผลิตในมณฑลฝูเจี้ยน และมณฑลกวางตุ้ง

เป็นที่คาดกันว่า ในช่วงที่เครื่องเคลือบแบบเบญจรงค์ เป็นที่นิยมกันในสมัยอยุธยานั้น ไทยน่าจะสั่งเครื่องเคลือบ โดยให้เคลือบรองพื้นเป็นสีขาวสีเดียว เพื่อให้ช่างไทยเขียนลวดลายตามต้องการ แล้วส่งกลับไปให้ช่างจีนตกแต่งลงยา แล้วเผาอีกครั้งหนึ่ง วิธีนี้น่าจะทำเฉพาะงานที่ ต้องใช้ในราชสำนักหรือเจ้านาย หรือผู้มี สถานภาพสูงทางสังคมเท่านั้น

เครื่องเบญจรงค์อีกชนิดหนึ่งคือ เบญจรงค์พื้นดำ เริ่มทำขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน ในรัชสมัยจักรพรรดิคังซี (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๒๐๕-๒๒๖๕) ราชวงศ์ชิง เครื่องเบญจรงค์พื้นดำ ไทยสั่งทำตามรูปแบบ และลวดลาย ที่เคยผลิตแต่เดิมจากจีนเช่นเดียวกัน และได้รับความนิยมแพร่หลายมาก รวมทั้งเครื่องเบญจรงค์พื้นสีนวลคล้ายสีครีม ซึ่งเริ่มทำครั้งแรก ในรัชสมัยจักรพรรดิยงเจิ้ง (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๒๖๖-๒๒๗๘) ก็ได้รับความนิยม และสั่งให้ผลิตตามแบบและลวดลายไทยเข้ามาใช้ด้วย

(เรื่องจาก : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น / เครื่องเบญจรงค์)

(ภาพจาก : บุญญรัตน์ เบญจรงค์)

จิตกรรมวัดภูมินทร์

ภาพจิตกรรมวัดภูมินทร์

ภาพจิตกรรมวัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง อยู่ในตัวเมืองน่าน สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2139 มีลักษณะเด่นเห็นได้ชัด คือ พระอุโบสถมีบันไดนาคด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้ดูเหมือนพญานาคสองตัวเลื้อยขนาบอยู่ ทางสถาปัตยกรรมถือว่าเป็นพระอุโบสถและพระวิหารในหลังเดียวกัน เป็นรูปสี่เหลี่ยม เรียกว่าทรงจตุรมุข มีจั่วสี่ด้าน เหมือนกับไม่มีด้านใดเป็นด้านหน้า ด้านหลัง

ภายในยังมีพระประธานปางมารวิชัย 4 องค์ หันหลังชนกัน ปัจจุบันมีการสร้างองค์พระจำลองให้ปิดทอง วัดนี้เคยมีรูปอยู่บนธนบัตรใบละ 1 บาท ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ฮูปแต้มไทลื้อ

จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารมีลักษณะแปลกแตกต่างไปจากวิหารอื่นๆ เนื่องจากบอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คน ไม่ใช่เล่าเฉพาะเรื่องชาดก และการแต่งกายก็วาดตามแบบพื้นเมือง ไม่ได้วาดอย่างตัวละคร คติโดยทั่วไปเป็นตามแบบชาวไทลื้อ มีการอยู่ข่วงที่พ่อแม่ให้หนุ่มสาวได้พบกันในช่วงที่ปั่นฝ้ายที่ชานบ้าน

ผู้เขียนภาพฝาผนังในวัดภูมินทร์นั้นเป็นคนเดียวกับที่เขียนภาพในวัดหนองบัว นั่นคือ หนานบัวผัน เป็นชาวไทลื้อ เขียนขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2410-2431 จึงไม่น่าแปลกใจที่ภาพฝาผนังทั้งสองวัดจึงมีคติไปทางเดียวกัน และฝีมือก็เทียบเคียงกันได้ ทั้งนี้มีภาพร่างในปั๊บสา (สมุดไทย) ที่วัดหนองบัวด้วย

ผ้าทอในฮูปแต้ม

ขอใช้คำว่าฮูปแต้ม จะได้บรรยากาศพื้นเมือง อย่างไรก็ตาม คำว่า “จิตรกรรมฝาผนัง” คงจะทับมาจากคำว่า mural ในภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันติดปากทั่วไป

 

ภาพที่แสดงอยู่นี้ เป็นจิตรกรรมฝาผนังด้านตะวันออก มีหญิงสาวนุ่งผ้าซิ่นกันหลายคน ตัวซิ่นเป็นลายน้ำไหลแบบโบราณ คือทอเป็นแถบคั่น มีลายเป็นเส้นคล้ายเส้นประอยู่ตรงกลาง ตีนซิ่นสีแดงดำ มีหางสะเปาเห็นชัดลากลงไปจนสุดชายซิ่น (คำว่า ชาย ก็เหมือน ตีน, แต่ศัพท์ทอผ้า นิยมเรียก ลายชายผ้า ว่า ตีน ส่วนคำว่า ชายผ้า ก็คือ สุดริมผ้า) สาวคนที่สอง ด้านขวา ตีนซิ่นไม่มีลายอย่างคนอื่น ไม่ทราบว่าเป็นอะไร

ช่างได้วาดชายพกที่เอวเอาไว้เห็นชัด ดูสวยงาม สังเกตให้ดี ขอบเอวเป็นสีแดง เรียกว่าหัวซิ่น เป็นส่วนที่ไม่มีลวดลาย ช่างวาดได้อย่างประณีต เก็บรายละเอียดอย่างดี

สาวคนแรกในกลุ่มด้านขวา มีลายจกอยู่ตรงกลางซิ่น ส่วนสาวคนสุดท้าย ตรงลายน้ำไหลเน้นสีดำ ต่างกับคนอื่นที่เป็นสีแดง ไม่ได้มีความหมายพิเศษ แต่แสดงถึงความหลากหลายและความพิถีพิถันของคนวาด

หญิงสาวทั้งหมดเจาะหูใหญ่ ใส่ม้วนทอง เกล้ามวยด้วย

อ้างอิง

  • ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และ นิราศเมืองหลวงพระบาง อ้างอิงจาก หนังสือ เมืองน่าน Muang Nanหนังสือนำชมในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน จังหวัดน่าน วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2530 กรมศิลปากร จัดพิมพ์
  • อ่านเพิ่มเติมเรื่องประวัติของภาพฝาผนังวัดภูมินทร์ และวัดหนองบัว ได้จากhttp://www.nanartgallery.com/artist_hnanbuwpan01.html
  • ภาพวัดภูมินทร์ จาก http://www.hunsatour.com/NORT/nan/nan28.php
  • ดูภาพเพิ่มเติม ที่ http://www.thai-tour.com/thai-tour/North/Nan/data/place/pictures_watphumin.htm บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย ธ.วั ช ชั ย

 

สีสันประเพณี

ประเพณีแห่กระธูป “งานแห่กระธูป”   ประเพณีโฮมบุญออกพรรษาแห่งเดือนตุลาคม ในช่วงออกพรรษา ชาวพุทธมักมีความเชื่อที่จะถวายการสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จากการเทศน์โปรดพุทธมารดา ในกาลนี้ ชาว อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ จะทำต้นกระธูปด้วยการนำธูปไปพันด้วยกระดาษสีให้เป็นลวดลายต่างๆ แล้วประกอบเป็นต้นไปร่วมสมโภชน์ยังวัดต่างๆ เพื่อเป็นพุทธบูชา

กระธูป ถือเป็นสัญลักษณ์แทนต้นหว้า ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชมพูทวีป มีบันทึกไว้ในหนังสือฎีกาพระมาลัยสูตร ความว่า ลักษณะของต้นธูปมีความยาวประมาณ 50 โยชน์ มีกิ่งใหญ่ 4 กิ่ง แผ่ออกไปใน 4 ทิศทาง กว้างเป็นปริมณฑลได้ 100 โยชน์ หมายถึงพระพุทธศาสนานี้เป็นร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เปรียบว่าต้นธูปนี้ จุดแล้วย่อมส่งกลิ่นหอมฟุ้งขจรขจายไปยังทิศต่างๆ เป็นที่ชื่นใจแก่มนุษย์ทั้งปวงที่ได้สัมผัส เกิดปีติ และความสุขความเบิกบาน (เรื่องจาก : หนังสือหนีกรุงไปปรุงฝัน)

Aug 08

описание услуг и предложений от онлайн-казино Азино777

описание услуг и предложений от онлайн-казино Азино777

Геймерам немаловажно подыскать проверенный азартный ресурс с быстрыми выводами, качественными играми, щедрыми дополнительными мероприятиями. Нынешние платформы функционируют в соотвтетсвии с лицензиями различных государств, включая Мальта, Гибралтар, Кюрасао. Среди них Азино777 казино. Площадка http://azino-tri-topora.top/ предоставляет моментальную регистрацию счета, безопасный гейминг любому совершеннолетнему пользователю.

Бонусация от клуба Azino777

Азартный клуб Азино 777 выдает своим клиентам щедрые подарки в виде дополнительных начислений или Free Spins за депозиты. Для новичка пакет приветственных презентов дает дополнительный доход начиная с первого пополнения. Предусмотрен и бонус без депозита за регистрацию, что выдается без пополнений счета. Также проводятся турнирные чемпионаты, активности, лотереи, временные акции. Чемпионам предоставляются ценные подарки. Наиболее задействованным гемблерам предлагаются персональные презенты. Правила принятия бонусов расписываются в пользовательском соглашении. В соответствии с правилами и условиями каждый бонус требуется отыграть , для этого вейджер не превышает х25.

Основные достоинства Azino777 казино

Игровая площадка с первых минут стимулирует зарегистрированных гэмблеров полезными бенефитами за регистрацию, пополнение счета, активацию промокодов, проводит лотереи и состязания с внушительными вознаграждениями. Игорное заведение отвечает главным стандартам касательно безопасности персональных данных пользователей, периодически запрашиваются дополнительные идентификации личностей.

Подборка игровых аппаратов

Пользователям предлагается разнообразный ассортимент интересных виртуальных автоматов из 1700, как минимум, симуляторов. Это аппараты с барабанами, настольные игры. Кроме этого, имеется раздел лайв игр с настоящими крупье. Можно выбрать азартные игры на любую тематику: древние нации, фантастика, приключения, космос, древний мир. Вместе с этим вы можете отбирать автоматы по бонусным механикам, числу барабанов. Показатель теоретического возврата RTP – 95%-99%. Фильтруя игры, советуем принимать во внимание их производителей, самыми популярными стали Playtech, MegaJack и Nomovatic. Упомянутые разработчики обещают увлекательный гейминг с уникальными вспомогательными функциями.

Мобильное казино онлайн

Азартный клуб Азино 777 имеет возможность работать с планшетов и телефонов. Для этих целей задействуется мобильная версия сайта, что предназначена для разнообразных девайсов с под управлением Android и iOS. Возможно дополнительно скачать apk игровой площадки. Пользователям демонстрируются кнопки увеличенных размеров, выпадающие списки, удобное отображение информации на экране.

Азартный клуб Azino777 придерживается норм мирового гэмблинга, обеспечивает честный игровой процесс. Азартные игры предоставлены проверенными вендорами, действуют под контролем генератора случайных чисел. Испытайте предложения виртуального казино, осуществив простую регистрацию и использовав стартовый бонус.

Aug 08

описание услуг и предложений от онлайн-казино Азино777

описание услуг и предложений от онлайн-казино Азино777

Геймерам немаловажно подыскать проверенный азартный ресурс с быстрыми выводами, качественными играми, щедрыми дополнительными мероприятиями. Нынешние платформы функционируют в соотвтетсвии с лицензиями различных государств, включая Мальта, Гибралтар, Кюрасао. Среди них Азино777 казино. Площадка http://azino-tri-topora.top/ предоставляет моментальную регистрацию счета, безопасный гейминг любому совершеннолетнему пользователю.

Бонусация от клуба Azino777

Азартный клуб Азино 777 выдает своим клиентам щедрые подарки в виде дополнительных начислений или Free Spins за депозиты. Для новичка пакет приветственных презентов дает дополнительный доход начиная с первого пополнения. Предусмотрен и бонус без депозита за регистрацию, что выдается без пополнений счета. Также проводятся турнирные чемпионаты, активности, лотереи, временные акции. Чемпионам предоставляются ценные подарки. Наиболее задействованным гемблерам предлагаются персональные презенты. Правила принятия бонусов расписываются в пользовательском соглашении. В соответствии с правилами и условиями каждый бонус требуется отыграть , для этого вейджер не превышает х25.

Основные достоинства Azino777 казино

Игровая площадка с первых минут стимулирует зарегистрированных гэмблеров полезными бенефитами за регистрацию, пополнение счета, активацию промокодов, проводит лотереи и состязания с внушительными вознаграждениями. Игорное заведение отвечает главным стандартам касательно безопасности персональных данных пользователей, периодически запрашиваются дополнительные идентификации личностей.

Подборка игровых аппаратов

Пользователям предлагается разнообразный ассортимент интересных виртуальных автоматов из 1700, как минимум, симуляторов. Это аппараты с барабанами, настольные игры. Кроме этого, имеется раздел лайв игр с настоящими крупье. Можно выбрать азартные игры на любую тематику: древние нации, фантастика, приключения, космос, древний мир. Вместе с этим вы можете отбирать автоматы по бонусным механикам, числу барабанов. Показатель теоретического возврата RTP – 95%-99%. Фильтруя игры, советуем принимать во внимание их производителей, самыми популярными стали Playtech, MegaJack и Nomovatic. Упомянутые разработчики обещают увлекательный гейминг с уникальными вспомогательными функциями.

Мобильное казино онлайн

Азартный клуб Азино 777 имеет возможность работать с планшетов и телефонов. Для этих целей задействуется мобильная версия сайта, что предназначена для разнообразных девайсов с под управлением Android и iOS. Возможно дополнительно скачать apk игровой площадки. Пользователям демонстрируются кнопки увеличенных размеров, выпадающие списки, удобное отображение информации на экране.

Азартный клуб Azino777 придерживается норм мирового гэмблинга, обеспечивает честный игровой процесс. Азартные игры предоставлены проверенными вендорами, действуют под контролем генератора случайных чисел. Испытайте предложения виртуального казино, осуществив простую регистрацию и использовав стартовый бонус.

Aug 06

Seem to this brilliant naming is actually inherited regarding the Tinder Vehicles-Liker password

The purpose are only to pull a genuine industry data place which you can use to own knowledge Convolutional Neural Channels (CNN) to tell the essential difference between men and women. That it appears innocent sufficient, although the author’s variety of adjustable naming caused a little bit of a blend. The guy easily altered new adjustable title “hoe” in order to “subject” following the story bankrupt.

New supposedly private Tinder API might have been reverse engineered and fully reported right here. Read the rest of this entry »

Aug 06

A few of the Google Spend have are backed by ads revenue that will screen advertising and you may advertisements

twenty four. Cancellation and you may Suspension system

I set-aside just the right, within sole and you will pure discernment, so you can suspend or cancel their usage of one or more Bing Shell out Attributes, with no warning and you can without responsibility to you otherwise any alternative party, for any reason, together with in place of limit inactivity otherwise ticket of those Joint Yahoo Shell out Words or any other guidelines we possibly may present from time to time.

25. Advertisements

Into the believe having Google granting your accessibility and employ out of the support, you agree that Google can get set for example marketing offers. Read the rest of this entry »

Aug 06

Get the full story Minutes While in the A great Swipe Rush

Tinder’s Swipe raise are an attribute to incorporate live standing just in case personal pastime in your community surges. So you see when to check out and find to own the fresh toward you to very hot coordinating strategies.

An effective Swipe Surge history from all around as much as many times inside order to one or a few day or maybe more – it-most of the depends on the person step levels.

According to really-understood a love application, you will be 250per cent very likely to come across Tinder battles through the a beneficial Swipe hurry, and you may start a great Tinder chat 33percent successful.

And as a result of a “Swipe increase” symbol, it is possible to imagine and this of your own matches are in fact active. Meaning you have the possibility to go from messaging therefore you will be able to rewarding up in the near future inactive.

When you cure for the fresh thrust find, an internet site . springs ahead of those which are not to your own characteristic, therefore even more residents locally might find brand new reputation extremely earliest. It’s fundamentally for example a totally free Tinder Boost.

Just what Lead to A Swipe Raise?

In accordance with the matchmaking app, multiple points will bring an increase, like assuming how many energetic Tinder customers for the city was double the usual mediocre. The rise inside motions generally correlates having large period, particularly a speeds, be, excursion, classification, etcetera.

The latest app’s very first account software spikes as well always affect the new weekend evening, as they may seem when. To date the latest software is becoming searched from the like choice, and people throughout people towns and cities can usually trust a great Tinder Swipe upsurge notice a week or maybe more. Read the rest of this entry »

Aug 06

Always withdraw funds from a bank account including a monitoring account

Actions your capability to repay the money you have got lent. It’s computed of the percentage of your gross pay one to goes toward pay your debts monthly.

The fresh new incapacity out of a debtor possibly and also make installments having a selected time frame, when due or to conform to most other terms of brand new promissory note. If the a borrower was 270 weeks later to the a national education financing, the borrowed funds is considered to be into the default. This causes the borrowed funds to be due completely instantaneously and you will the college, lender, state and federal bodies may take suit from the borrower to recuperate defaulted loan money. For example garnishing earnings otherwise withholding tax refunds.

A period where the newest cost of dominating level of the loan are suspended considering the borrower’s appointment among criteria created by law and you will/otherwise within the promissory mention. During this time period, the brand new debtor may have to pay appeal on the the borrowed funds.

Appeal you to accrues, but on what fee is actually put off until a later date. Particularly deferred (accrued) focus can be capitalized.

A statement of one’s real loan will set you back, including the interest rate and you can any additional fees, that’s made available to the new debtor at that time the loan is done. The revelation statement is to checklist your own financial and you can servicer towards purposes of a federally secured student loan. Read the rest of this entry »

Aug 06

The tenor regarding fund considering lower than GECL can be number of years about big date out of disbursement

11. To avail GECL, can it be essential for established loans of one’s debtor to help you getting shielded under established ensure strategies particularly CGFMU or CGTMSE?

• To possess Banking companies and you will FIs, among the RBI given additional standard linked costs +1% subject to a total of 9.25% yearly

My personal Financial and will not classify myself since the a keen MSME borrower

Sure, a good moratorium age 1 year for the dominant number will be provided getting GECL funding. Attention will, although not, getting payable in moratorium several months. The main are going to be paid down for the thirty-six instalments after the moratorium months is over.

As the most borrowing lower than GECL is to be wanted to existing users, no additional operating fee can be energized of the lenders.

GECL significantly less than which System is going to be over and above the existing loan

18. Usually the fresh categorization out-of current fund stretched because of newest Authorities systems particularly PMEGP or PMMY change in the event the GECL is offered so you can instance borrowers?

The financing less than GECL often score pari passu towards existing credit business in terms of cash circulates (and payments) and you can bonds, having costs on assets funded beneath the System to-be composed inside a period of 90 days regarding big date out of disbursal.

20. We work with a commercial enterprise and have a GST membership. not, I’m not registered just like the an MSME neither manage I’ve Udyog Aadhar. In the morning We eligbile in plan?

(i) you’ve got total borrowing from the bank an excellent out-of Rs. twenty five Crore otherwise smaller because the with the 29th -20 are upto Rs. a hundred Cr.

(iii) You have a good GST registration or weren’t required to get such as GST membership Udyog Aadhar otherwise identification due to the fact MSME is not expected below so it Design

Read the rest of this entry »

Aug 05

Предложения и услуги игровой площадки K1

Предложения и услуги игровой площадки K1

Пользователям весьма важно подыскать проверенный развекательный сайт с регулярными дополнительными мероприятиями, моментальными выводами денег, сертифицированными автоматами. Нынешние площадки работают по лицензиям разных государств, в частности, Curasao, Malta, Gibraltar. К подобным относится казино K1. Главный сайт обещает доступную регистрацию, прозрачный игровой процесс всем гэмблерам, ставшим совершеннолетними.

Ассортимент онлайн аппаратов

Геймерам открывается внушительная коллекция тематических азартных автоматов из свыше 1500 симуляторов. К ним относятся слот-машины, баккара, блэкджек и рулетки. Также предложена категория настольных игр с настоящими дилерами. Предлагается найти азартные симуляторы на любую тему: космос, приключения, фантастика, исторические события, древние нации. Также предлагается отбирать виртуальные симуляторы по числу линий, бонусным механикам. Уровень теоретического возврата RTP – не меньше 95%. Разыскивая азартные игры, есть смысл принимать в рассчет их производителей, самыми известными стали Nomovatic, BetSoft, QuickSpin и Microgaming. Вышеупомянутые бренды обещают интересный гэмблинг с выгодными бонусными опциями.

Положительные стороны K2 онлайн казино

Казино с самого начала стимулирует своих геймеров интересными бенефитами за создание аккаунта, депозиты, промокоды, устраивает состязания и розыгрыши с ценными подарками. Онлайн-казино в обязательном порядке придерживается главных требований, что касаются безопасности личной информации пользователей, периодически запрашиваются внеурочные идентификации личностей.

Игровые слоты с телефона

Игровая площадка K1 имеет возможность функционировать с планшетов и планшетов. Для этих целей предоставляется мобильная версия ресурса, она пригодна для разных девайсов с ОС iOS и Android. Предлагается также инсталлировать программу клуба. Геймерам демонстрируются компактное отображение контента на экране, кнопки увеличенных размеров, скрытые списки.

Бонусные поощрения от K3 casino

K2 казино дарит своим гэмблерам различные бонусы в виде процентов или бесплатных спинов за депозиты. Для новичка пакет приветственных подарков приносит выгодное денежное поступление уже за первое пополнение. Имеется и бонус бездеп за регистрацию, что выдается за верификацию номера телефона. Кроме этого, устраиваются лотерейные розыгрыши, сезонные промо, активности, турнирные соревнования. Лидерам предоставляются ценные подарки. Наиболее задействованным игрокам поступают индивидуальные подарки. Особенности активации бенефотов подаются в правилах и условиях. Согласно условиям и правилам любой бонус требуется отыгрывать , для этого вейджер составляет х40.

Запуск игр с реальным риском

Запускать онлайн автоматы на реальные деньги разрешается после следующих операций:

  1. регистрация на основном портале.
  2. вход в личный кабинет.
  3. внесение депозита.

Внести депозит пользователи могут через MasterCard, Payeer, Yandex.Money или Visa. После этого предлагается открывать азартные автоматы и указывать уровень ставок. Неопытным геймерам рекомендуем в первую очередь подобрать стратегию игры, выбрав версию демо. Выигрыши выводятся мгновенно, необходимо всего только заполнить личную информацию и исполнить условия вейджера.

Казино K2 соответствует стандартам мирового гэмблинга, обеспечивает честную игру. Симуляторы работают под управлением ГВЧ, созданы надежными компаниями. Проверьте качество казино, пройдя быструю регистрацию и получив первый бонус.

Aug 05

Предложения и услуги игровой площадки K1

Предложения и услуги игровой площадки K1

Пользователям весьма важно подыскать проверенный развекательный сайт с регулярными дополнительными мероприятиями, моментальными выводами денег, сертифицированными автоматами. Нынешние площадки работают по лицензиям разных государств, в частности, Curasao, Malta, Gibraltar. К подобным относится казино K1. Главный сайт обещает доступную регистрацию, прозрачный игровой процесс всем гэмблерам, ставшим совершеннолетними.

Ассортимент онлайн аппаратов

Геймерам открывается внушительная коллекция тематических азартных автоматов из свыше 1500 симуляторов. К ним относятся слот-машины, баккара, блэкджек и рулетки. Также предложена категория настольных игр с настоящими дилерами. Предлагается найти азартные симуляторы на любую тему: космос, приключения, фантастика, исторические события, древние нации. Также предлагается отбирать виртуальные симуляторы по числу линий, бонусным механикам. Уровень теоретического возврата RTP – не меньше 95%. Разыскивая азартные игры, есть смысл принимать в рассчет их производителей, самыми известными стали Nomovatic, BetSoft, QuickSpin и Microgaming. Вышеупомянутые бренды обещают интересный гэмблинг с выгодными бонусными опциями.

Положительные стороны K2 онлайн казино

Казино с самого начала стимулирует своих геймеров интересными бенефитами за создание аккаунта, депозиты, промокоды, устраивает состязания и розыгрыши с ценными подарками. Онлайн-казино в обязательном порядке придерживается главных требований, что касаются безопасности личной информации пользователей, периодически запрашиваются внеурочные идентификации личностей.

Игровые слоты с телефона

Игровая площадка K1 имеет возможность функционировать с планшетов и планшетов. Для этих целей предоставляется мобильная версия ресурса, она пригодна для разных девайсов с ОС iOS и Android. Предлагается также инсталлировать программу клуба. Геймерам демонстрируются компактное отображение контента на экране, кнопки увеличенных размеров, скрытые списки.

Бонусные поощрения от K3 casino

K2 казино дарит своим гэмблерам различные бонусы в виде процентов или бесплатных спинов за депозиты. Для новичка пакет приветственных подарков приносит выгодное денежное поступление уже за первое пополнение. Имеется и бонус бездеп за регистрацию, что выдается за верификацию номера телефона. Кроме этого, устраиваются лотерейные розыгрыши, сезонные промо, активности, турнирные соревнования. Лидерам предоставляются ценные подарки. Наиболее задействованным игрокам поступают индивидуальные подарки. Особенности активации бенефотов подаются в правилах и условиях. Согласно условиям и правилам любой бонус требуется отыгрывать , для этого вейджер составляет х40.

Запуск игр с реальным риском

Запускать онлайн автоматы на реальные деньги разрешается после следующих операций:

  1. регистрация на основном портале.
  2. вход в личный кабинет.
  3. внесение депозита.

Внести депозит пользователи могут через MasterCard, Payeer, Yandex.Money или Visa. После этого предлагается открывать азартные автоматы и указывать уровень ставок. Неопытным геймерам рекомендуем в первую очередь подобрать стратегию игры, выбрав версию демо. Выигрыши выводятся мгновенно, необходимо всего только заполнить личную информацию и исполнить условия вейджера.

Казино K2 соответствует стандартам мирового гэмблинга, обеспечивает честную игру. Симуляторы работают под управлением ГВЧ, созданы надежными компаниями. Проверьте качество казино, пройдя быструю регистрацию и получив первый бонус.

Aug 05

Общий обзор услуг и специальных предложений от азартного клуба K1

Общий обзор услуг и специальных предложений от азартного клуба K1

Гэмблерам немаловажно выбрать проверенный игровой ресурс с оперативными выплатами, интересными дополнительными мероприятиями, лицензированными играми. Современные залы работают по лицензиям конкретных юрисдикций, включая Curasao, Gibraltar, Malta. Среди таковых игровой портал K1. Главный ресурс предоставляет быструю регистрацию, объективный гэмблинг всем совершеннолетним игрокам.

Разновидности слотов онлайн

Гэмблерам предлагается богатая подборка виртуальных автоматов из 1300, как минимум, развлечений. В их число входят слот-машины, карточные игры. Дополнительно предложена категория live-казино. Вы сможете подобрать виртуальные аппараты на всевозможную тему: древние нации, приключения, фантастика. К тому же вы сможете отбирать виртуальные симуляторы по призовым турам, числу игровых полос. Уровень возврата ставок RTP – 95%-99%. Выбирая азартные игры, желательно иметь в виду их изготовителей, самыми популярными стали Yggdrasil, QuickSpin и Igrosoft. Отмеченные компании гарантируют увлекательный гэмблинг с оригинальными раундами.

Плюсы K3 казино

Игровая площадка с самого начала мотивирует зарегистрировавшихся клиентов полезными презентами за пополнение баланса, промокоды, регистрацию учетной записи, организовывает активности с крупными подарками. Игровая площадка придерживается всех требований касательно безопасности персональных данных геймеров, время от времени запрашиваются дополнительные верификации личностей.

Бонусные поощрения от игровой площадки K3

K2 казино онлайн выдает своим игрокам щедрые презенты в формате процентов или фриспинов за депозиты. Для новичков стартовый пакет дает приятное денежное поступление уже за первое пополнение. Имеется и бездеп бонус за регистрацию аккаунта, который передается бесплатно. Вместе с этим запускаются лотереи, активности, турниры, краткосрочные акции. Победителям предоставляются дорогие подарки. Самым активным игрокам доступны VIP-подарки. Особенности получения бонусных предложений описываются в правилах и условиях. В соответствии с правилами и условиями все поощрения необходимо отыграть с вейджером х40.

Ставки в игровых автоматах на деньги

Играть в онлайн-аппараты на реальные деньги разрешается после таких этапов: регистрация на сайте, авторизация, пополнение баланса. Внести средства на баланс вы сможете через Yandex.Money, Visa, Payeer, Mir или Perfect Money. По завершению указанных операций можно открывать автоматы и настраивать размер ставок. Новичкам рекомендуем предварительно подобрать стратегию, воспользовавшись демо-версией. Выигранные деньги выплачиваются моментально, необходимо всего только заполнить персональную информацию и выполнить условия отыгрыша.

Приложение для мобильных игровой площадки K3

Казино K1 может запускаться с мобильного. В этих целях задействуется мобильная версия сайта, которая подходит для разнообразных смартфонов Андроид и иОС. Вы сможете к тому же скачать apk игровой площадки. Пользователям представлены кнопки увеличенных размеров, компактное размещение контента на экране, выпадающие меню.

Проверьте качество игровой площадки, создав учетную запись и активировав приветственный бездепозитный бонус. Игровой портал K2 выполняет требования мирового гэмблинга, обеспечивает безопасность. Азартные игры функционируют под контролем ГВЧ, созданы топовыми провайдерами.

Older posts «